2920 Abzw Feldmark - Hamm Rbf
Streckenkilometer
km Betriebsstelle Kürzel Typ
-0,026 - Streckenanfang -    
-0,018 Feldmark EFMK Abzw
1,019 Hamm Radbod ERDB Awanst
2,9 Hamm Rbf Hvn EHRBN Bft
3,9 Hamm Rbf Hme EHRBE Bft
4,092 - Streckenende -    
Streckengeschwindigkeiten
vonkm biskm Hg Stand
0 0,2 60 1978
0,2 2,9 65 1978
vonkm biskm Hg Stand
2,9 2,7 40 1978
2,7 0,3 65 1978
0,3 0 60 1978
Streckenzustand
von vonkm nach nachkm Gleise Zustand Verkehr
Abzw Feldmark -0,018 Hamm Rbf 4,08 2 Elektr Hauptbahn  Gz
Signale
km Signal Funktion Stw Bauart
0,79 031 Sbk Radbod   Lichtsignal
2,5 041 Esig Hamm Rbf Hvn Hro Lichtsignal
3,6 252 Zsig Hamm Rbf Hro Lichtsignal
km Signal Funktion Stw Bauart
1,31 032 Sbk Radbod   Lichtsignal
0,3 11+12 Bksig Feldmark Bf Lichtsignal
zurück